Tervetuloa Vision seuraan!
Vision on SRL:n jäsenseura ja avoin kaikille ratsastuksen harrastajille kotipaikasta tai lajista riippumatta

Ratsastusseura Vision ry.:n säännöt


1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka sekä perustamisajankohta
Yhdistyksen nimi on Ratsastusseura Vision r.y.  ja sen epävirallinen lyhenne on RSV. Siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä yhdistys.
Yhdistyksen kotipaikka on Porvoo.
Yhdistys on perustettu 4.12.2018.

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on ratsastusurheilun ylläpitäminen, herättää, kasvattaa ja ylläpitää ratsastusurheilun harrastusta sekä kehittää jäsentensä ratsastustaitoa. Lisäksi yhdistys pyrkii kehittämään ratsastusurheilua jäsentensä alalajeista ja kotipaikasta riippumatta ja kannustaa jäseniään hyvään urheiluhenkeen.
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää jäsenilleen heidän toiveidensa mukaan ratsastukseen liittyvää oheistoimintaa. kuten neuvontaa ja opastusta, leirejä ja kursseja sekä pyrkii vaikuttamaan ratsastusurheilun positiiviseen kehittämiseen jäsentensä hyvän yhteisen urheiluhengen kautta.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää liittymis- ja jäsenmaksun jäseniltään sekä voi tarvittaessa järjestää varainhankintaa.

3 § Yhdistyksen jäsenyys muissa yhdistyksissä
Yhdistys voi kuulua jäsenenä Suomen Ratsastajainliitto r.y.:hyn ja se voi kuulua myös muihin kotimaisiin sekä kansainvälisiin urheilun, vapaa-ajan ja hevosjalostuksen liittoihin.

4 § Yhdistyksen jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen sekä sitoutuu noudattamaan yhdistyksen ja Suomen Ratsastajainliiton sääntöjä ja päätöksiä. Yhdistyksen jäsenet voivat olla seniori-, juniori-, perhe-, kannattaja- sekä kunniajäseniä.
Yhdistyksen seniorijäseneksi voi liittyä jokainen 18-vuotta täyttänyt ratsastusta harrastava yksityinen henkilö. Juniorijäseneksi voi liittyä jokainen ratsastusta harrastava alle 18-vuotias yksityinen henkilö.  Perhejäseneksi voi liittyä sekä 18 vuotta täyttänyt että alle 18-vuotias, jonka kanssa samassa taloudessa asuu vähintään yksi yhdistyksen seniori- tai junioritäysjäsen.
Yhdistyksen kannattavaksi henkilöjäseneksi voi liittyä jokainen yksityinen henkilö. Kannattavaksi yhteisöjäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla henkilöjäsenellä ja/tai kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe- muttei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksellä yhdistyksen päätöksellä kutsua yksityinen henkilö, joka on merkittävästi edistänyt yhdistyksen toimintaa tai ratsastusta urheiluna. Kunniajäsenellä on kokouksissa puhe- ja äänioikeus. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniajäsen ei ole velvollinen suorittamaan yhdistykselle jäsenmaksua.
Seniori-, juniori-, perhe- ja kannattajajäseniltä kannettavien liittymis-, jäsen- sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous vuosittain. Ensimmäisen toimintavuoden 2019 maksuista päätetään perustamiskokouksessa.
Yhdistys pitää jäsenistään yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

5 § Yhdistyksestä eroaminen
Jäsen joka haluaa erota yhdistyksestä, tekee kirjallisen ilmoituksen yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kalenterivuoden loppuun asti. Jäsenen katsotaan eroavan yhdistyksestä, mikäli hän ei ole maksanut jäsenmaksuaan kolmeen kuukauteen.

6 § Yhdistyksestä erottaminen
Hallituksen tehtävänä on päättää jäsenen erottamisesta, mikäli tämä on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta tai ei muuten täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan tai toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.
Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemän (7) päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty tälle sähköpostina jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Mikäli asianomainen ei ole ilmoittanut yhdistykselle sähköpostiosoitettaan, lähetetään päätös hänen yhdistykselle ilmoittamaansa postiosoitteeseen.
Erotetulla on oikeus vedota yhdistyksen seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle neljäntoista (14) päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen lähettämispäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Hallituksen on kutsuttava koolle yhdistyksen kokous vähintään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa katsottakoon jäsen yhdistyksestä erotetuksi vasta sitten, kun yhdistyksen kokous on erottamispäätöksen vahvistanut.
Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

7 § Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen kokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu valittu puheenjohtaja ja 3-6 valittua jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja valitaan yhdistyksen syyskokouksessa yhdeksi (1) kalenterivuodeksi ja muut jäsenet kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan. Heistä on vuosittain erovuorossa puolet. Ensimmäisen toimintavuoden 2019 hallitus ja puheenjohtaja valitaan yhdistyksen perustamiskokouksessa.
Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Muut tarvittavat toimihenkilöt hallitus valitsee tarpeen mukaan joko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta. Uuden hallituksen toiminta alkaa seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1. päivänä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin joku hallituksen jäsen sitä pyytää. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi jäsentä on läsnä. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, tai jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Kokouksista on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri.
Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

8 § Yhdistyksen hallituksen tehtävät

 1. tarpeellisiin toimenpiteisiin ryhtyminen yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi
 2. yhteydenpito Suomen Ratsastajainliittoon sekä muihin yhdistyksiin ja järjestöihin, joihin yhdistys mahdollisesti kuuluu
 3. edustaa yhdistystä, tehdä yhdistyksen puolesta sitoumuksia sekä esiintyä kantajana ja vastaajana
 4. yhdistyksen kokousten koollekutsuminen sekä kokouksissa käsiteltävien asioiden valmisteleminen
 5. yhdistyksen kokousten tekemien päätösten toimeenpano
 6. yhdistyksen rahavarojen ja muun omaisuuden hoitaminen
 7. yhdistyksen jäseniksi hakevien hyväksyminen sekä jäsenen erottaminen
 8. mahdollisten toimikuntien tai hallitusten ulkopuolisten toimihenkilöiden määrääminen ellei yhdistyksen kokous ole niitä määrännyt
 9. jäsenluettelon hoitaminen ja jäsenmaksujen kokoaminen
 10. ehdotuksen yhdistyksen vuosikertomukseksi ja toimintasuunnitelmaksi talousarvioehdotuksineen laatiminen
 11. päättää jäsenille myönnettävistä stipendeistä ja muista avustuksista kokouksissaan
 12. päättää muista yhdistystä koskevista asioista, joita ei käsitellä yhdistyksen kevät- tai syyskokouksissa

9 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja kukin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallituksella on myös oikeus tarvittaessa myöntää nimenkirjoitusoikeus sopivaksi katsomilleen henkilöille kullekin yksin.

10 § Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkistamaan valitaan yhdistyksen syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja.
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

11 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhti-toukokuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostilla sekä yhdistyksen ylläpitämillä sosiaalisen median alustoilla. Kokouskutsussa on otettava huomioon yhdistyslain määräykset. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksessa päätettäväksi, hänen tulee tehdä siitä kirjallinen esitys hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

12 § Äänioikeus sekä läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella vähintään 18-vuotiaalla seniori- ja perhejäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatus- ja juniorijäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Yhdistyksen jäsenellä on oikeus käyttää äänioikeuttaan kirjallisesti valtuuttamansa asiamiehen välityksellä.

13 § Äänestykset ja vaalit yhdistyksen kokouksissa
Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet (50%) annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Äänestykset ja vaalit suoritetaan avoimena, mikäli joku ei vaadi suljettua äänestystä tai vaalia.

14 § Yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 8. päätetään muista hallituksen ja jäsenten esittämistä asioista ottaen huomioon näiden sääntöjen 12 §:n ja yhdistyslain 24 §:n määräykset
 9. kokouksen päättäminen

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. päätetään liittymis-, jäsen- ja kannatusmaksun suuruudesta
 6. päätetään hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden palkkioiden suuruudesta
 7. käsitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten
 8. käsitellään ja vahvistetaan talousarvioehdotus
 9. valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi
 10. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten hallitusten jäsenten tilalle
 11. valitaan toiminnantarkastaja sekä varatoiminnantarkastaja seuraavaksi vuodeksi
 12. valitaan yhdistyksen edustajat Suomen Ratsastajaliiton ja muiden yhteisöjen vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan hallitukselle valtuudet edustajien valitsemiseksi em. kokouksiin
 13. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 14. päätetään muista hallituksen ja jäsenten esittämistä asioista ottaen huomioon näiden sääntöjen 11 § ja yhdistyslain 24 §:n määräykset
 15. kokouksen päättäminen

15 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Myös yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
Yhdistyksen purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

16 § Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia